BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Orbán Béla-Bodnár Eszter: A szolgálati ajándékok " És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul..." (Efézus 4:11) És az Ő..: Krisztus, Jeshua HaMassiah, Aki Isten "Mert egy az Úr egy a hit egy a keresztség (bemeritkezés), egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik" (Ef.4:5-6) A szolglati ajándékokról irt bizonyság minden emberi, egyházi, gyülekezeti akaratból történö felkenést, kiküldést kizár. A következőkbe néhány szolgálati ajándékról, elhívásról szólunk, az azokhoz fűződő kérédsekre válaszolunk. "És Ő adott némelyeket apostolokul..." Az apostol szó és elhívás félreértelmezésével kell kezdenünk. Az apostol nem egy egyház, vagy szervezet leginkább fizetett, így elkötelezett misszionáriusa! Az apostol nem felekezeti, /...vagy netán ökumenikus brrrrr..., /hanem FELEKEZETEK FELETTI, szolgáló. A feladata pedig: helyreállítás és építés. A helyreállítás azonban Isten Törvényének ítéletével, a próféciák helyreállításával történik, mely bizony sok esetben rombolással jár! Minden új kezdete csak apostoli szolgálattal kezdődhet, mert az új nem renoválás, vagy toldozgatás-foltozgatás, hanem egy megtisztított, a régi lebontása által is megtisztított, megszentelt területen való építkezés. Ahol a Tervező nem ember.... Más területen felmerült a hellenizmus és a pálizmus, mint levágás eszköze a zsidó gyökerekről, és más szellemiség keresztényeket is félrevezető uralma , -egészen a New Ages-kereszténység létezéséig ... Vajon Isten ma nem akar adni egyre erőteljesebben szolgálókat, akik a Szent Szellem által az apostoli szolgálati ajándékot erővel és hatalommal gyakorolják? Akik nem lesznek részesei a keresztények közti hatalmaskodásnak és pártoskodásoknak, de eszközei a rendeződésnek, helyreállításnak! Vannak-e női apostolok, illetve nő végezhet-e apostoli munkát? A válasz a Róma 16,7-ben található. "Köszöntsétek Andronikust és és Juniát az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik hiresek az apostolok között, akik nálamnál is elöbb voltak Krisztusban." Ebből kiderül, hogy Pálnál idősebbekről, házaspárról szól a beszámoló, mivel minden kétséget kizáró a nevéből következteve , hogy Junia pedig nő volt... A rokonság pedig nem vérrokonságot jelent az eredetiben, hanem szellemi közösséget Krisztus Testében. Bár az eset nem sűrűn fordul elő, mégis jelzi, hogy Isten adhat férfinek és nőnek közös feladatot, és ahoz szolgálati, közös ajándékot is. Ez esetben apostoli szolgálatot. Együtt vándoroltak és hirdették Isten Igéjét és Krisztus bizonyságát. Azonban a két ember szellemi, és lelki egységének élnie kell, és a férfi elrendelt helyzete Isten Rendjében megmarad. ....Férjként, vagy akár apaként. Az apostol héberül nem más, mint "saliach", azaz küldött, kiküldött. Egy nőnél ez a kiküldés nyílván nem lehet olyan, mint egy férfinál, hiszen a nőnek pont azt a stabilitást kell biztositania, ahova a kiküldött férj/társ vissza/haza érkezhet. Mint ahogy a történet is mutatja, EGYÜTT végezték az apostoli szolgálatot. Mint a többi, "hagyományos" esetben is, a nőnek itt is szüksége volt/van a betakarásra. Vagyis lehet a nőnek apostoli elhívása, mely a férfiét segíti, egészíti ki. De egyedül nem lehet kiküldve, mert akkor hol a betakarás? És a férfinek is szükség van arra a szellemi/lelki "hátországra", mely nélkül nem működne az ő kiküldetése... Ketten-együtt.... Talán érdemes azt is megfigyelni, milyen sorrendben jönnek egymás után a szolgálati ajándékok. És itt nem a rangsorolásról, a fontossági sorrendről, a prizmaépítésről van szó, hanem hogy hogyan épül egyik a másikra, kiegészítve azt. Elsőként az apostolt említi, jelezve ezzel azt, hogy minden új kezdete csak a helyreállító, romboló majd építő munkával történhet. Ettől szinte elválaszthatatlan a prófétai szolgálat, szinte kiegészítője annak, hiszen minden egyes indulásnál szükség van látásra. Ezután jöhet csak az evangélium, az örömhír, hiszen amikor összeomlik minden, amit eddig jónak hittünk, amire rávilágított Isten, hogy bűn, megítélte, de máris jön a kegyelem. És ennek a megkegyelmezett embernek van aztán szüksége pásztorolásra és tanításra. A leírt sorrend tulajdonképpen egy gyülekezet, egy közösség működési alapja is. Ezért van szükség arra, hogy működjön egy közösség életében mind az 5 ajándék... "És Ő adott némelyeket...pásztorokul" A pásztor.... Sajnos gyülekezetek mennek tönkre, emberi életek vesznek el e hivatás helytelen bánásmódjával, kezelésével, megélésével. A pásztor legfőbb tulajdonsága, hogy elől megy, példát mutatva a báránykáknak. Tudja, mi a helyes irány. Ezt pedig csak úgy tudhatja, ha ismeri Isten Törvényét, parancsolatait és rendeleteit. ( Nem véletlen, hogy a felsorolásban Pál együtt említi őt a tanítóval, hiszen hasonló szerepköre van!) Tehát nem disznóhajcsár, nem kondás, aki ostorral hátulról kergeti, és sokszor félelemben tartja a nyájat. Egyre többször látom és tapasztalom, hogy a mai ún. "Pásztorok" mennyire el vannak tévedve! Saját maguk egy hamis képben, hamis autoritással uralják emberek, közösségek életét. És ezek az emberek úgy tekintenek rájuk, mint Isten szószólóira. Annyiszor hallom:"A pásztorom azt mondta...." Bárcsak megértenénk ebben a zsidó gyökereket.... A pásztor legeltet, nem pedig irányít. Meghagyja az egyén szabadságát!! És mindig a Törvény fényében, az Ige utmutatása által ad tanácsot, válaszol kérdésekre. Olyan sokszor olvasunk a "Jó Pásztorról". Akár a 23.zsoltárban, akár az újszövetségben. Jó volna ennek tükrében meglátni, milyen is az igazi Pásztor....És aki ezt az elhívást kapta, hogyan kell használnia... "És Ő adott némelyeket...tanitóul" A szolgálati ajándékokat Jeshua HaMassiah adja NÉMELYEKNEK. Igy a tanitói szolgálat sem ember által kinevezett, vagy főiskolai diploma által kapott jogosultság mások nevelésére, tanitására. Nem megtanult és visszamondott teológiákat, vagy akár igei ismereteket jelent a tanítói szolgálat. Az, hogy hallottam valamit, megtanultam és tovább adom, még nem tanítás. Az, ha a saját gondolataimat, elképzeléseimet, " látásaimat" viszem bele az Igébe, az se tanítás. De az, amikor a Szent Szellem kezdi világossá tenni bennem az Igét, amikor kinyílik előttem a "kincsestár", s olyan üzeneteket kapok, melyek nem saját ötleteim és mások utánzása-talán ott kezdődik a tanítás. Istentől kapom, amit kapok-közvetlenül.... Mi a tanitó tényleges feladata? Mit tanithat? "A Teljes Irás Istentől ihletett és hasznos a tanításra.." (2Tim. 3:16 ) Mondotta Pál Timóteusnak, amikor az u.n. Újszövetség nem is létezett. Mi a Teljes Irás akkor? A Torá-Törvény, Neviim-Próféták, Ketuvim-Írások = Tanach. Ez a felosztás érvényes az Ószövetségre a mai napig a zsidóságnál. Vagyis a Teljes Írás nem csupán az Újszövetség, hanem az Ó- és Újszövetség együtt. Hiszen az Újszövetség nem érthető meg az alapok, az Ószövetség nélkül, mert e kettő elválasztatatlanul egészíti ki egymást. Tanítani= "melamed". A zsidóság jól ismeri ezt a fogalmat, hiszen a gyermekeket 3 éves kortól az ún. "Melamed", a Tanító tanította az alapokra, de a bibliai korban ezzel a megnevezéssel illették azt, aki kifejezetten tanítással foglalkozott. Alapok...Ez lehet a feladata a tanitói szolgálatnak is: az alapok megtanítása. Ez pedig a törvényre épül.... Nő kaphat-e tanitói elhívást? Más írásokban már olvasható, hogy egy családba a nő, az anya nevel, a férfi, az apa pedig tanít. Ezek szerint ez az elhívás csak férfiaknak adatott? A válasz nagyon egyszerű: Nem taníthat nő. Az ok pedig a következő: A férfi kapta a papi elhívást, ami természetesen azzal is jár, hogy tanítja, tovább adja, kifejti a Törvényt, az Igét. Abban az esteben, ha a nő tanítana pl. egy közösségen belül, a férfiak helyét foglalná el. Mert más a megélt bizonyságok továbbadása és más a tanítás. A bizonyságtevés nem egyenlő a tanítással. Az, ha valaki előtt kinyílik az Ige, és természetesen tovább adja, az még nem tanítás. A megértések, meglátások még nem tanítások. Mit tehet a nő?.... Ha áttekintjük az ószövetségi nő alakokat, akkor papnőt, tanítónőt sehol nem találunk. Azonban próféta nőket igen....Innentől kezdve nem kérdés, mi az ő szolgálati ajándékuk.... "És Ő adott némelyeket... prófétákul" Vajon miként működik a prófétálás ma? Létezik-e, avagy szolgálati ajándékok közül ma már csak az evangelista él, esetleg a pásztori, vagy tanítói? Bár, miként működhetnének ezek a többi nélkül?... A kérdést fokoznom kell: Lehet-e ébredés, helyreállítás, ha nem működik a prófétai szolgálat szolgálati ajándéka? Működik a prófétai szolgálat ott, ahol a zsidóságról és Izraelről szóló próféciákat valaki elutasítja, vagy nem ismeri? A helyreállítás apostoli szolgálatát lehet látás és vezetés nélkül végezni egyáltalán? Ma is müködik a Szent Szellem, és általa a profétai szolgálati ajándék. Két esetet azonban meg kellett vizsgálnom az elmúlt években: 1./ Németországban találkoztam egy prófétanővel, akivel egyidőben kellett volna szolgálnom ugyanabban a gyülekezetben. Legnagyobb megdöbbenésemre e Dél-Afrikai profétaiskola(!) vezetője nem ismerte azokat a kijelentett, leírt proféciákat, melyek a Bibliában közismertek, és Izraelről szólnak... (Szolgálatom után nem lépett a hallgatóság elé...) 2./ Budapesten megismertem olyan profétai párt, mely szolgálata egyértelmüen jelezte New-Age-s fertözöttségöket (is). Egyikük származása szerint zsidó de erről szinte hallani sem akar, de mindenesetre az identitás elfogadás hiány vagy látás hiánya, vagy engedetlenség.... Isten ad prófétai kijelentést olyannak, akinek látása nincs, vagy engedetlen? A legnagyobb baj akkor van, amikor bennünk összekeveredik a lelki és a szellemi. Vannak bizonyos dolgok, amik kiszámíthatóak, és fel sem fogjuk, hogy agyunk sok tapasztalat, esemény és minden információ összevetésével kidob egy konfluziót, egy várható eredményt, miközben e műveletről mi nem is tudunk tudatosan... Ezt még jól megfűszerezi a tudatunk alatt működő vágyunk is. Mivel nem tudatos gondolkodás szüleménye a "végeredmény", tévedésből kimondhatjuk: "Azt mondta az Úr..." (De sokszor hallom e kijelentéseket...) Ezek a lelki dolgok aztán megfelelő elfogadás esetén már úgy jelenhetnek meg, mint a prófétai szolgálati ajándékok működésének biztos jelei. Itt még nem hamis próféciák hangzanak el (félrevezetések a Sátántól), hanem a lelki a szellemi elé/fölé kerül. A fogadókészség pedig ott működik, ahol azonos lelki vágyak működnek a közösségekben. (Nyomasztó szegénység, poltikai válság stb.,) A helyzetet sokszor bizony bonyolithatja, hogy valóban sok dolog kiszámitható, és egy logikusan / racionálisan gondolkodó ember bizony a törvényszerűségek felismerése által akár később megtörténő dolgokról beszélhet, - és azok be is következhetnek. A prófétálás másik veszélye, amikor Isten Szelleme kijelent valamit, de nincs engedélyük továbbadni az üzenetet. Ez esetben Isten a prófétákat egykor büntette. Más kérdés, hogy miért? Mert lehetséges, hogy Isten olyan állapotot jelez, ami még változhat, vagyis lehetőség és nem végleges döntése Istennek?... A zsidóság, mint prófétikus nép A zsidók önmagukban profétikusan élnek és prófétai úton járnak, még akkor is, amikor erről nem tudnak. A profétákat pedig önmaguk igy jellemzik: "A próféták egész életükkel Isten üzenetének jeleivé válnak, mert bennük JHWH akarata bensővé, életté, és így SAJÁT ÉLETÜKKÉ LESZ." Jó lenne ezzel szembesiteni azokat, akik önmaguk jelöltjeként terjesztik "látásaikat" Krisztus testében!....Ugyanakkor önmagadban is felismerheted, hogy a szolgálati ajándékok közül a profétálás miként működik..... Ez több és nehezebb, mint a tanítványság, és akár a testvéreid sem értenek meg, hiszen te sem érted a "miérteket"...! "JEL" vagy másoknak, mely jel sokszor párosul az apostoli feladatokkal, ezért egyben küldött is vagy, hogy lássanak- méginkább halljanak! Kijelentés és vezetés Van kijelentés és van vezetés... Istentől, a Szent Szellem által. De van más is! Ábrahám A Garizim hegy tövében tartózkodott huzamosabb ideig. Sikem városában , ahol MAMRÉ TÖLGYESE volt. Ott volt egy tölgyfa, mely Morah néven volt nyilvántartva, mely bálványtól várták és vélték kapni a kijelentéseket és a tanítást... Ma is vannak kényelmet, pihenést adó helyek, ahol nem kell haladni a megigazulás, megtisztulás és megszentelődés útján. Kényelmes, örömködö, komfortos, árnyas helyek, ahol a fák között akár ebujni és hemperegni is lehet... (.... Meg van sok földre hullott makk is az éheseknek, álmodóknak ...) Aztán vannak nagyra nőtt "tölgyfák", melyeket lehet bálványozni. Ábrahám azonban várt, és Isten személyesen jelnt meg neki. Nincs ez másképpen ma sem! Amikor valaki hitben és engedelmeskedésben elindul és jár, Isten a Szent Szellem által személyesen, mint barátjának adja kijelentéseit, megosztja vele Tervét és titkait... Óvakodj a hamis barátoktól... Ők, akik sejtelmesen suttognak, titokzatosan üzennek, susognak , mint a tölgyfa levelei, mely levelek ősszel mindig lehullanak...életteleneké válnak. Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!