BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Az Úrvacsora Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend"(1Kor.11) E bibliai leírás mögött Isten Igéjének és Igéretének beteljesedése van.Isten Jeshua HaMassiah egyszeri és mindenkori, minden embere érvényes váltságművével beteljesedett Igérete, mely áldozatával megújította Szövetségét az emberiséggel. E megújított Szövetség már Új Szövetség, hiszen az addigi két szerződő fél közül az egyik megváltozott, pontosabban a Kegyelem és Megváltás ,a golgotai áldozat által már minden emberrel van/lehet Szövetsége Istennek, nemcsak Izraellel. Általában szívesebben mondom, hogy az Új Szövetség a szövetségek sorában, az utolsó, és minden ember által elfogadható Megújított Szövetség. Mindezt azért, mert a "Régi Szövetség" a Választott Néppel nem szünt meg (ma is érvényes minden zsidóra...), de Isten minden embert kereső szeretetéből a más nemezetkből is kegyelmet és megváltást kapott népek/emberek miatt a Szövetséget nemcsak megújítani, hanem kibővített formában ,- Jeshua által-, újra kellet fogalmazni, és elfogadásra felkínálni minden embernek. E megismételt, megújított, és kibővítve megfogalmazott, és aláírásra személyesen , személyre szólóan elénk adott Szövetség neve tehát: Új Szövetség. A régi Szövetséget nem lehetett módosítani azzal, hogy "még ezek..", hiszen akkor a többi népnek nem Istenhez kellene megtérnie, hanem Izraelhez csatlakoznia. Az egyenlőség miatt együtt, és külön-külön kell aláírnunk. Az Úrvacsora e Szerződéskötés első aláírása a megtéréskor, majd később rendszeres megerősítése az Új Szövetségnek. Jeshua áldozata miatti hála, és Isten iránti engedelmeség rendszeres megerősítése általunk. A másik része a bűnöktől való megtisztulás, életünk átadása Jeshua uralma alá , és a szent szellem által jelzett időben megtisztulás mindattól, amit útuink során beszennyeződtünk. A gondolati-mulasztási és cselekedeteink szerinti bűneinktől. A bibliai idézet int, hogy mindez lelki-emberi legyen,mert akor elveszíti az ember találkozását szellemben Istennel. A hellén szokás szerint az áldozatok bemutatása emberi lakomákkal, és az isteneknek adott ajándékokkal zajlott le. Pál ezért írja, hogy a hellén világban élők ne a kor és a Birodalom vallási szokásait kövessék, és ne keveredjen a szent a profánnal, vagy bálványimádó vallások gyakorlatával. Mikor vehetek Úrvacsorát? Az Apostolok Cselekedeteiben az áll, a tanítványok minden nap összejöttek és házanként megtörték a kenyeret. Nekünk is szükségünk van a naponkénti úrvacsorára? Fenn álhat-e az a veszély, hogy megszokássá, módszerré válik, és elveszíti valódi jelentését? Minden egyes bűnfelismerésnél és rendezésnél szükséges? Mi van, ha nincs mód rá? Hogyan éljem ezt meg? Az Úrvacsora egyben Krisztus Testének a megélt közössége, mely egységben tart. Erre jó példa Izrael életében Ruben, Gád és Manasse fél törzseinek esete, amikor oltárt épitettek a Jordánon tul, vagyis mint kiderült később, hogy nemhogy elszakadni kivántak a többiektől, hanem ezzel szerették volna kifejezni az együvé tartozást a többiekkel. (Jozsué 22 ) Maradt tehát Egyetlen Szentély, és az új oltár nem a Szentély helyett, vagy mellet működött, hanem pontosan az együvé tartozást jelezte mindenkinek. Amikor valaki Urvacsorát vesz, egyedül, vagy más közösségben és számára a Templom és a Szentély ugyanaz, mint másnak,- akit talán nem is ismer, hiszen a világ másik részén él -, akklor az együvé tartozás kifejezése is működik Krisztus Testében.... Csupán, de nagyon fontos az a kérdés, hogy az Oltár és az Áldozat egy és ugyanaz-e? Az Oltár és a közös Áldozat , Jeshua HaMassiah egyszeri és mindenkori áldozatára való emlékezés és a Szövetség megerősitése Istennel tesz bennünket közösségé Krisztus Testében, és csak egy Közösségünk lehet: Krisztus Teste , melynek Feje , Ura és Vezetője Egyedül Jeshua HaMassiah. Vannak tehát testvéreid és közösséged akkor is, ha személy szerint egyedül mész az Ur elé ...Te akkor "külön" érkezel, de családba jössz... Egy egységes közösségbe, Népbe.... Ami elválaszt bennünket: bármiféle idegen isten, bálvány és azoknak adott áldozatival és oltáraival nem lehet közösségünk. „ Miután énekeltek, kimentek az olajfák hegyére” (Mt.26:30) Mennyire „szabályos” Széder este, Páska vacsora volt az Utolsó Vacsora! A hagyományok szerint (ma is..) így fejeződik be... Ekkor kerül sor a Hallel énekek második felére, vagyis Jeshua a tanítványaival A 115-118 Zsoltárok éneklése után . Ezt követte a Főpapi Ima ( János 17). Az indulás ideje pedig olvasható János 14:31-ben. „ Keljetek fel, menjünk el innen..” Az indulás előtti szavak számunkra is fontosak, hitvallásunk alapjának részei, és ígéretek (János 14.fejezet) : -Örök élet.. -Megvallja az Atyát.. -A Szent Szellem ígérete -Békesség ígérete -Kijelenti engedelmességét az Atyának.. Szombat esti kiddus= Úrvacsora? Amikor szombat bejövetelekor, megszentelésekor (kiddus) megtörjük a megáldott kenyeret-kalácsot (barcheszt), és közösen megisszuk az Áldás poharából a bort, ez egyenlő - e az Úrvacsorával, és összekeverhető-e e kettő, vagy helyettesíthető-e egyik a másikkal ? A Szombat este nem egyenlő a Széder estével. A kettőnek két különböző jelentéstartalma van. A szombati két bárchesz a pusztai vándorlás során kapott dupla manna adagra emlékeztet( Izrael fiai pénteken kétszer annyi mannát kaptak, hogy szombaton ne kelljen gyűjtögetni). A bor pedig az áldás, a gazdagság, az öröm szimbóluma. Széder este pedig kifejezetten az Egyiptomból való szabadulásra emlékezünk. Kovásztalan kenyeret eszünk,mely arra emlékeztet, hogy sietve kellett elhagynunk a rabszolgaság földjét, a bor pedig a megmentés, megszabadítás, megváltás, a néppé fogadás kelyhe. Jesua nem a szombat esti kidduskor mondta a szereztetési igéket, hanem Széder este. Összegezve talán egy mondatban így felelhetnék: Két Nép, kétféle Szövetség. Zsidóként minden szombaton emlékezem a Kivonulásra, és arra, hogy Népemet Isten Kiválasztott Néppé választotta, el-, és kihívta Egyiptomból. Célra feladatra, szolgálatra Egyiptomból Isten szolgálatára: mások felé. Jeshua HaMassiahban azonban maradtam e Szövetség Népének tagja. Azonban a velünk kötött Szövetség kibővített formáját nekünk is el kell fogadni: hogy a Mennyek Országában már Isten Választott Népként a kegyelem és megváltás árán államplogár lehessünk. Isten Választott Népe tehát Isten el és kihívására, valamint a Néppé történő kiválasztására, és annak Szövetségére emlékezik, mely örök és visszavonhatatlan. Így nem lehet azonos az Úrvacsorával, mely már Krisztus áldozatára emlékezik, és az előbb leírt Szövetség módosított, és Új Szövetségként elénk tett megtörténéséről, mely felkínálva lett minden ember számára az Utolsó vacsorán. Aki pedig Jeshuában élő zsidó, mindkettőre külön-külön és elválasztva kell megemlékeznie. Mindkettő másnak, másról szól, és egyik a másikat nem helyettesíti. Mélyebben akkor értjük ezt meg, ha felismerjük, és elfogadjuk, hogy Isten Népe három részből áll! - A zsidó Népből, aki a Szövetség Népe. Még akkor is, ha nem fogadta el a kegyelmet és megváltást Jeshua által. Amíg ezt nem látja, és nem fogadja el , természetesen nincs üdvössége... - A más népek beliek, akik elfogadták Jeshát Uruknak és Királyuknak bálványaik helyett, és ezáltal üdvösséget kaptak újjászületésükkor Isten Országába, miáltal Isten Népévé lehettek Jeshua Népként... - Majd azon zsidók, akik Isten Népeként elfogadták Jeshua HaMassiah uralmát. Ők Isten Választott Népének megváltott fiai... Zsidó identítással, feladattal... Mi, akik kötelesek vagyunk mindkét emlékezetet megélni:külön-külön formában és tartalommal. A másik két nép a saját szövetségének emlékezetében köteles megmaradni, és azt megélni. Mi két néphez tartozunk egyszere: -A zsidó néphez, melyet velük együtt élünk meg. -Krisztus Testéhez, a másik kihívott néphez, melynek két AZONOS ÉRTÉKŰ része van, külön-külön elhívással. Ez sem összekeverendő, illetve el nem hagyható. A hamis identítás vagy engedetlenség, vagy önbecsapás-hazugság súlyos bűnei. Aki rendezett identítással (azonosság tudattal) bír, össze sem tudja mosni az úrvacsora és a szombat megszentelésének kiddusát. A belső rendezettsége tiltakozik az ellen... A zsidó öltözéket kizárólag zsidóként használom.Amikor zsidóknak előírt dolgokat cselekszem, élek meg. Messiáshívőként már nem, mert akkor kizárnám azokat, akik Krisztus előtt állnak velem, és más népekbeliek, vagy feléjük helyezném magunkat. A szombat estéjén pedig zsidó vagyok, akinek asztalánál vannak más népekbeli vendégek,- akik bár Krisztusban testvéreim,mégis nem mindenben tartoznak velem ünnepelni. Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!