BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Orbán Béla: SZÜLESSENEK GYEREKEK! Néhány órával ezelőtt megláthattam születendő gyermekem, amint édesanyja szíve alatt éli maga kis életét, és szépen, egészségesen fejlődve készül arra, hogy megszülessen. Amikor a vizsgálat során megpillanthattam arcocskáját, az apai öröm mellett egy gondolat is elindult: Hova születsz, kisfiam? Nem a félelem, nem az aggódás kerített hatalmába, hanem az a felelősség, amit Isten adott az áldás, a gyermekáldás által is. Házasságunk áldott, Istentől való, és megéljük ketten azt az egységet, amit csak azok ismerhetnek, akik mindenben eggyé lettek, és házasságukban minden percben ott van a megszentelő, önmaga Isten. A körülményeink? Szolgálatunk miatt különlegesen egyediek. Immáron hárman élünk hitből, és megtapasztaljuk azt a gondviselést, melyet csak az adhat, Aki megszentelte az életünket, és így a szolgáló életünket. A gondolat tehát nem Istenbe vetett hitünk és bizalmunk megrendülése, nem is vajmi kezdeti félelem árnyéka, és nem is reménytelenség. A rendkívüliség? Amikor gyermekem megszületik, már majdnem átlépem az 59.évem… Vajon tudok-e gondoskodni róla, vajon fel tudom-e nevelni, és mindent átadhatok-e neki, ami Isten szerinti, apai kötelességem? Ebben sincs semmi kételyem. Tudom, hogy fiam fogantatásától Istené, és nem emberi , testi- lelki vágy miatt áldott meg Isten minket e gyermekkel, és e fiú felnevelésével. Így biztosak vagyunk, hogy e gyermek felnevelésének, szolgálatának minden feltételét is Ő fogja megadni. Amikor elgondolkodtam, nem magunk, és így hármunk miatt tettem fel magamban e kérdést. Amikor bármelyikünk hallgatja, olvassa a közvetlen környezetéből, vagy a messzi távolból érkező híreket, bizony kétkedve nézhet a jövő elé. A félelem, a pánik, az önzés, az embertelen törvénytelenség naponta növekedik. Gyűlölet, erőszak mindenütt, mely halálos kórja már mindenbe beszivárgott, és általa minden lassan-lassan átitatódik. Gyermekem is egyszer feláll és elindul. Segítenem kell, kötelességem betakarnom és védenem. Hogyan kell ezt tennem? Már csak ez a kérdés. Miként készíthetem fel őt az egyre veszélyesebb időkre, amikor már szinte valóságos vádirat az, amit olvashatunk az utolsó időkről. „Az emberek pedig lesznek...” helyett már mást kell hamarosan kimondanunk: „ Az emberek pedig”….azokká , olyanokká lettek. Gyermekem pedig nem lehet azok társa, és válhat olyanná. Mit tehetek? A világot erről az útról ember vissza nem térítheti. Mi a világhoz nem hasonlíthatunk. E világban kell élnünk, és egykor gyermekemnek is. Vagyis nem harcolhatunk a tények, a próféciák bekövetkezése ellen, legfeljebb elérhetjük, hogy némelyek nem azonosulnak a világ szellemiségével. Nem lehetünk szemet hunyó, toleránsok, nem szinkronizálhatjuk magunkat szinkretizmussal, és távol álljon tőlünk a szekularizáció halálos veszedelme.... Nem bújhatunk el barlangjainkban, nem határolódhatunk el e világtól, nem élhetünk katakomba-kereszténységet! Miközben ezt átgondoltam, első ízben arra az eredményre jutottam, hogy emberileg minden lehetetlen már. Oly korban születik fiam, amikor vállalnia kell a másokkal való azonosulást, alkalmazkodnia kell a kor embereihez, mert különben eltapossák… Hamarosan elérkezik a világ odáig, amikor a Messiás (Krisztus)Testének védekeznie kell, mert támadások fogják érni.., vagy rejtőzködve, kétszínű módon kell megélnie hitét? Aztán ezt az emberi gondolkodást félre kellett tennem! Nem ez a megoldás, nem emberi a védelem. Mégis nekünk kell a teljes védelemre felkészítenünk a gyermekeinket. E felkészítés pedig egyetlen mondatban, parancsban összegeződik: „Add tovább gyermekednek..!” Tanítsad meg mindarra, amit Isten adott az Ő Népének. Éld elé, és tanítsd meg Isten Igéjére, mely Isten Tervét, Akaratát, törvényeit, végrehajtási utasításait, bizonyságát és ígéreteit egyként foglalja össze minden embernek, aki a halál helyett az Életet választja. Vezesd az Élethez, Jesuához a gyermeked, attól a pillanattól, amikor szülővé tett Isten… Ne csak a testét tápláld és erősítsed, ne csak a lelkét, érzelmeit, gondolatait építsd, hanem a legfontosabbat, szellemét őrizd és vezesd Istenhez, hogy Őelőtte, hívására már felkészülten állhasson elő. Megtérésre, újjászületésre… Amikor ezt a feladatot tenned kell, ne törődj a világ mai, vagy akkori állapotával. Engedelmesen teljesítsed Isten Törvényeit, hogy gyermeked a Messiás Király uralmában minden védelmet, és minden ígéretet megkaphasson. Amikor e dolgon gondolkodtam, bennem is felmerült: Teszem, de akkor a gyermekem e világban szinte egyedül fog maradni! Örökké más lesz, elvetett, antiszociálisnak, különcnek vagy éppen bolondnak kiáltják ki kortársai… Ilyen, kitaszított, és mások által megbélyegzett sorsra juttassam fiamat? Aztán a következők világosodtak meg bennem: Tedd, mert ha valaha, most e korban ez a legnagyobb áldás számára, és csak így lehet sok-sok ember számára áldás! Miért? Mert már korunkban elértük azt az állapotot, amikor mindenki „király”… Elértük azt, amikor már mindenki annyira önigazult, hogy már most is alig van „más”, hiszen már senki nem követ senkit, senki sem akarja másoktól, hogy kövessék. Az emberi kapcsolatok hamarosan csak arra irányulnak, hogy minden ember csak azt keresi, hogy a másik birtokát, javait miként veheti el, vonhatja maga uralma alá… E harcban csak egyetlen része az emberiségnek nem vesz részt: Akinek semmije sincs. Azok, akik a Messiás (Krisztus) Testéhez tartoznak, és ez által mindenük Istennek átadott, és a Messiás uralma, hatalma alatt védett. Ezért, amikor gyermeke testi, lelki épülését végzi bármely szülő, ha élete valóban a Messiás Király uralmában van, nem adhat mást, mint amit maga is kapott Istentől. Aztán, amikor korunk, és az eljövendő korokban az emberek még nagyobb támadásba lendülnek egymás, és javaik ellen, akkor minket, és hiszem, hogy fiamat sem érheti el semmi gyilkos szellemiség. Ami testi, és ami lelki, az elmúlhat, akár mások is megpróbálják elvenni. Mégis, ami testi, és ami lelki, de Isten ajándéka, és tulajdona az életünkben, azt sohasem veheti el senki Isten engedélye nélkül! Amikor a monitoron megpillantottam fiam arcocskáját, hamarosan hálát adtam Istennek őérte. Sőt azért is, hogy fiam éppen ebben az időben születik. Mi még küzdöttünk, hogy ne tartsanak másnak… Olykor kettős életet éltünk, volt mikor félelmünkben tagadtunk. Fiamnak már ezt nem kell megharcolnia! Ő már azért születik, és azért kell vigyáznom az ő szellemének tisztaságára, hogy az eljövendő „új világ”-ban , amikor már mindenki király, de mindenki reménytelen vesztes, bizonyság lehessen. Bizonysága a Világ Királyának, Jeshua HaMassiahnak. Mert e fokozódó harc és emberi önzés utolsó felvonása lesz, hogy mindenki a békét és biztonságot fogja keresni. De lesznek, akik magukban a Békét, és a Messiás Király uralma alatt megélt biztonságot élhetik meg és lehetnek mások előtt. Most az én, és a mi felelősségünk, szolgálatunk ,hogy amíg gyermekünkkel egyek és értük felelősek vagyunk , őket tartsuk a másságban, és neveljük másságra. Ez nem lázadás, nem forradalom, ez nevelés , tanítás arra, hogy gyermekünk ne legyen azonos e veszélyesen, már-már végzetesen a bűn uralma alatt álló emberiséggel. Ami testi, és ami lelki, támadható, elvehető, kicserélhető...De ami szellemi, azt a Sátán sohasem veheti el… Igen, amikor fiam megszületik, az első pillanattól meg fogja élni másságát. Zsidó fiúként éppúgy, mint hozzánk tartozó gyermekként, akinek mindkét szülője Jeshua HaMassiah uralma alatt él … Együtt leszünk mások, mert már most mindenünk Urunké. Elérhetetlenek leszünk és vagyunk már most, mert mindenünk, még gyermekünk is Isten ajándéka, és így mindenünk, még fiunk is fogantatásától Istené… Amikor mindezeket átgondoltam, bizony szinte irigykedtem a megszületendő gyermekemre. Ő , amikor felnevelkedik, hitem szerint nemcsak meg fogja kapni a fizikai, anyagi feltételeket, nemcsak képezve, csiszolva lesz az elméje, hanem felnőtté válásig az ő élete, szelleme Jeshua HaMassiah uralma alatt lesz. Őt is fogják érni kísértések, támadások, azonban minden időben ott lehetek betakarásaként, és később magam is megélhetem, amikor ő önként, már felelős felnőtt férfiként adhatja át mindenét Jeshua HaMassiah uralma alá. Jó korban születik! Azért, mert neki már a mássága senkinek sem fog feltűnni. Hiszen már ma mindenki más… Felnevekedése során pedig lesz módja megismerni Isten bizonyságait rajtunk és általunk, mely számára nemcsak áldás, hanem olyan előkészítése szolgáló életének, amikor különbséget tud tenni a lelki és testi kívánságok, kincsek, uralmak és a Világ Ura által működő, Istentől kapott kincsek és ajándékok közt. Ez olyan kiváltság, mely által tudni fogja az örök és múlandó közötti különbséget, mely nem más, mint az Élet és a halál közötti különbség..! Amikor pedig korunk emberisége egyre inkább a halált választja, egyre inkább fog felsikoltani, amikor rádöbben veszedelmes állapotára, Isten ráirányítja figyelmüket azokra, akik mások maradtak. Azokra, akik nem azonosultak a világ önpusztító, mindenki- mindenki ellen harcoló embereivel, azokra, akik abban az időben, de már ma is megélik a Király, a Názáreti Jeshua HaMassiah uralmát… Feltekint segítséget remélve azokra, akik mások maradtak, azokra, akik nem kellettek e világnak… Bizony a zsidóság elhívása, és a Messiás Király uralma az embereknek bolondság, és egykor még arra sem fognak méltatni, hogy bennünket, és az igazi kincsünket elvegyék… Hitetlen, sőt engedetlen lennék tehát Istennek, ha a fiamat szeretném védeni e világtól. Viszont boldog reménységgel várom gyermekemben a kicsiny szolgatársamat, aki egykor szép bizonysága, életre mutató bizonysága lehet abban a világban, ami utolsó perceit éli talán… Én még vállaltam a másságot, és harcoltam a másságért… Amikor fiam nyomdokomba lép, a sok király között nem lesz egy ideig feltűnő, nem lesz a másságáért támadva emberek által… Annál inkább a Sátántól… De őneki adatik meg, hogy a reménytelené lett világban egyszer mégis megélheti a pozitív másságot, amikor a Világ Királyának, Jeshua HaMassiahnak fénylő bizonyságaként lesz élete másoknak példa arra, hogy még van megváltás, szabadulás, és örök élet a sok halálos támadás , reménytelenség közepette. Amikor soraim írtam, apai felelősséggel tettem, mintegy hangosan gondolkodva. De mindez nemcsak rólam és családomról szól! Szól azoknak, akik e vészhelyzetes állapotban , még hívőként is meggondolják, hogy elfogadják a gyermekáldást. Látva az „új idők” vészes sötétedését sokan ma már a házasságot sem merik vállalni, vagy éppen már attól is, leendő társuktól is félnek. Azonban szólnom kell mindazoknak, akik a Messiás Testének tagjai! Ha valamikor, akkor most fogadjuk el Isten áldását, amikor gyermekkel akar megáldani. Ők lesznek egykor azok, akik a pusztuló világ utolsó agóniája előtt még lehetnek Isten Igéjének szemmel látható bizonyságai a jajgatóknak. Akkor, ha nemcsak elfogadod az érkezőt, hanem az első perctől kezdve Istennek átadod őt, miközben hálával magad is megköszönöd. Mert a gyermeknevelésed, tanításod mind-mind Istennek alárendelt lesz, és áldhatod Istened, hogy gyermekednek testben, lélekben megadhattál minden feltételt ahhoz, hogy ne csak bizonyság, hanem szolgáló is lehessen mások felé. Mert te is Tőle kaptad és mindig megkapod, ha az Ő Országát építed. Nincs ez másképpen a szellemi gyermekkel sem. Ma sürgős szükségesség, hogy szülessenek minél többen újjá! Mert ők lesznek, az újjászületettek, maga a Messiás Teste, akik elvetet másként, de egykor a szenvedő emberiség egyetlen bizonyságaként lehet Élet, az Örök Élet megnyerése. Neveljük tehát fizikai, és szellemi gyermekeinket is egyaránt úgy, hogy mások legyenek. Ez nem a sikeresség, a gazdagság, és népszerűség útja és állapota. Mégis egyedül, és csak ebben van és lehet reménységünk, és szolgálatunk e világban, e világnak. A másoknak, azoknak, akik kincse ma nem kell e világnak.., de Isten a világ javaiból mégis ad, hogy hitben élve sohase szűkölködjenek az igazi javakban, Isten gondoskodása által. Amikor pedig tapasztalni fogod, hogy mindenki elhagy, senkinek sem kellesz, légy nyugodt, és örülj! Ez jelenti , és jelzi hamarosan azt, hogy ki , akik Krisztusé, a Messiásé… Az Isten szerinti új kezdete nem a népszerű, hatalmaskodó, hangoskodó, másokkal harcban álló erős emberek számára szóló ígéret. Azoké, akik senkinek sem kellenek, azoké, akik maguk sem értik már a lelki és anyagi, fizikai haszonra, sikerre indulókat. Mert ők mindezektől szabadok, de szellemben gazdagok. Ők, akik nem deviánsak, nem antiszociálisak és nem gőgösek. Ők ,akik szellemi kincseit senki sem kívánja, még elrabolni sem. Isten rejtett és lenézett serege, amely engedelmessége által már távol van minden lelki és fizikai harctól.., mindezek felett, szellemben jár. Isten titka és csodája, hogy megtartotta őket, és szeretete, hogy születhessenek újabb életek, akik e feladatra elhívottak, és szülessenek új életek szellemben is, amikor születhetnek szellemi gyermekek. Amikor pedig a Sátán egyre dühödtebben fenyeget, és a gyilkosság szellemét önti ki e világra, akkor Isten is válaszol. Ha kérjük, és elfogadjuk Tőle, akkor általunk is adhat földi, és szellemi születéseket,új életeket! Amikor mindenki fizikai, lelki ébredésekre vár, akkor Isten a fizikai és lelki uralmak és harcok alól felmenti az övéit… Kiemeli, elrejti, és betakarja Népét Jeshua HaMassiah. Mindezt azért, hogy amikor már minden ember a végső reménytelenségbe jut, legyenek olyanok, akik Isten bizonyságát, és a Messiás uralmát bemutathassák e világnak… Ezért hiszem, hogy szellemi gyermekeim egy része azok közé fog tartozni, akiket a világ kinevet, megvet, és arra sem érdemesíti, hogy megtámadja és elvegye kincseit. Ugyanígy hiszem és remélem, hogy születendő gyermekem betakarhatom és megvédhetem a világ kincseitől és kísértéseitől, hogy Jeshua HaMassiah Népének tagjaként ő is felette állhasson egykor e múlandó világ harcainak, és végső vereségének. De legyen ő is bizonyság mindazoknak, akik egykor szabadulásra, megváltásra vágynak. De szülessenek gyerekek, hogy a Messiás Teste növekedhessen és bizonyság legyen minden embernek. A Messiás Teste pedig már csendben úgy növekedik, hogy maga a világ löki ki önmagából, és a világ szemében egyre többünkről hangzik olyan ítélet, miszerint számukra bolondok és értéktelenek vagyunk. A ki- és elválasztódás pedig akkor kezdődik el, és kezdődött el, amikor a kereszténység önmagából tagadja ki a Messiás Testét alkotó, a testi, fizikai, és lelki értékeket nem bálványozó részeket. A Messiás Testének az elrejtése, védelme így már most folyik, hogy egyszer tisztán és Jeshua HaMassiah uralmát, hatalmát örömmel és békével mutathassa meg e szenvedő világnak. A Messiás Teste ma elvetett, értéktelen mindazoknak, akik a lelki kereszténység útján, az emberi vágyaktól, sikerektől, haszontól és a másokat leuraló vágyaktól megvezetettek. Olyan eszközök, amilyen elvetett, lenézett emberek voltak Mózes, Dávid és sokan mások… Isten a nagy és új dolgokat a senkikkel a lenézettekkel kezdte mindig, és teszi a jövőben és utoljára. Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!