BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla-Orbán Eszter:

Ami épít -Ami rombol; a közösségi életről Ami épít: Elengedés, megbocsájtás Az elengedés egy olyan építő folyamat, mely nélkülözhetetlen egy új kezdeténél; egy lezárásnál, egy összegzésnél, egy elindulásnál. Az első lépések egyike ahhoz, hogy Isten el tudja kezdeni bennünk a formáltatást, s így tudjon aztán használni Krisztus Testében. Sokszor ez rendkivül fájdalmas, legyen az szellemi, lelki, vagy fizikális elengedés. De megéri! Azért, hogy kifejlődhessen bennünk, velünk, általunk az a Terv, melyet Isten ránk szabott..... "..mert megszabaditalak messziről..." Jeremiás 46: 27-28 Az elengedés olyan nehéz, hogy Isten szeretetével segit és megszabadit attól, ami kötöz, ami fog, amihez ragaszkodsz... Még akkor is, ha fájdalmas számunkra pillanatnyilag az. Mindezt azért, hogy a helyedre kerülj végre, és betöltsed elhivásodat. Amikor Isten számunkra elrendelt egy utat, mint pl. Izraelnek, akkor arra szabaddá is tesz. Mondhatnám : kénytelen vagy elengedni, vagy kénytelenek elbocsátani.. Mint Egyiptomból a zsidókat. "Akinek bünét megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak: akikét megtartjátok, megtartatnak " (Ján. 20:23 ) Megbocsátani-elengedni Megtartani-visszatartani... E szavak második formulája van a görögben, ami e bibliai figyelmeztetésben található. - Ha valakinek megbocsátjuk a büneit , melyet ellenünk követett el szabaddá tesszük arra, hogy Isten elé mehessen , Krisztus általi megitélés alá kerülhessen élete... Mert ezután egyedül Istennél az ő megitélése.. A mi megbocsátásunk tehát elengedés itéletre, mely az idézett bibliai szavak szerint ekkor lehet kegyelem a bünös számára ! - A mi toleranciánk, elnézésünk, vagy haragtartásunk pedig Isten szerint elképzelhetetlen ! Ha bármelyiket tesszük, akkor a bünös a vádlott szerepében marad miattunk... Vagyis mi tartjuk vissza a kegyelemtől. Mert a negbocsátásunkkal együtt jár a bün megnevezése is, mely ha bünbánattal kapcsolódik, folytatódik, akkor a kegyelemhez vezet. A megbocsátásunk tehát : megoldása köteleinknek, hogy ne tartsunk vissza senkit az itélettől. A meg nem bocsátásunk pedig olyan kötelék, mely nem enged a kegyelemhez: Amikor mi játsszuk a biró szerepét,- hamis felmentéssel, vagy itélkezéssel, sőt akár kárhoztatással-, és embertársunk nem kerül az Egyetlen Biró elé. Ehhez kapcsolódva érhtető meg: a kötés és oldás...a Menyország Kulcsa fogalma is (Mt. 16:19) Vagyis a bűnök rendezése nyit Ajtót a kegyelemhez és az örök élethez. A rendezetlenség, a hallgatás, a tolerancia pedig ajtókat zár: másoknak is! Mi ezzel késleltethetjük valaki újjászületését, elzárhatjuk a kegyelemtől akár a jó szándékunkkal, akár a mi bűnös haragvásunkkal, gyülöletünkkel. Azonban senki ne adjon tanácsot a Birónak, Urunknak! A mi kötelességünk egyetlen: feltétel nélkül megbocsátani, akár az ellenségeinknek is, mert nem mi vagyunk jogosultak a birói döntésre ! De engedjük , bocsássuk el elengedéssel még őket is Jeshua HaMassiah elé, mert ott mindenkinek van kegyelem lehetősége. "Tartsd magad távol az elkeseredettségtöl (mivel ez csak rossz vért szül), és ne haragudj senkire, mert ez vétkezéshez vezet. (Még ha tudja is valaki, hogy rossz hirét keltették, akkor se haragudjék, és legyen kész az elengedésre, megbocsájtásra, kiengesztelödésre, mert a gyülölet csak vég nélküli gyülöletet szül)" Derecherec Zutá, I.fej. 15.pont. "Tartsd magad távol az elkeseredettségtöl, nehogy másokon töltsd ki haragodat, ami további vétkekhez vezet." (Rabbi Elázár Hákáppár) Alázat Önmagát magyarázza e szó: alá... A teljes alárendelést, a parancsok, utasitások feltétel nélküli elfogadását jelenti. Amikor önként, - és szivböl jövö örömmel-, meghajtjuk fejünket és Urunk által ránk helyezett igát magunkra vesszük minden ellenvetés nélkül. Aztán huzzuk az igát vagyis a "szekeret.",..mely a nehéz, engedelmes, de örömteli szolgálat számukra. A hellenizmusnak köszönhetöen azonban a gyermekkorban tartott kereszténység (is) atyáskodó, uralmat gyakorló emberi felügyeletet vár. Mert mindig vannak és lesznek, akik hatalmukat erövel (egyházi törvényekkel, gyülekezeti rendtartással) vagy egymásnak kiosztott , hierarchikus tisztségekkel meghatalmazva gyakorolják. Ha ez veszélybe kerül, vagy meggyengül, akkor szellemi felsöbbséggel, autoritással, önmagukat a szellemi ajándékokkal mások szemében naggyá téve, mindent kellö göggel elmisztifikálva uralkodnak. Igy lesz a vezetöböl , a Szent Szellem ajándékaiból bálvány... Igy lesz ember embernek önkéntes alárendeltjévé , alakul ki olyan hamis autoritás, amikor Jeshua HaMassiah, Krisztus uralma elé kerül valakinek az irányitása, mely alá helyezi magát a becsapott keresztény (is). Alá....zatos lesz, vagyis leuralt, mert ö kérte ezt az uralmat magára. Felelősség-egymásért Úgy érzem egy közösség, de akár egy család alappilérjeinek egyike a felelősség, nemcsupán önmagunkért, hanem a másikért, egymásért, és melynek mozgatórugója a mindent odaadó ahava, a Szeretet. Amíg az "én"-em magam körül forog -akár szellemben, lélekben vagy fizikálisan is- nem tudok a másikra figyelni... Állapotom, érzelmeim, gondolataim rendezettsége elsősorban nem is magam miatt fontos, hanem a másik miatt-aki testvérem. Hiszen ha nem vagyok a helyemen, az kihat egy családra, közösségre, és borul minden...Beindul a domino effektus... Nagy a felelősség elhívásainkban, Krisztus Testében- nem magunkért: egymásért.... Újabb gyöngyszem a héber nyelvből: A héber a felelős, felelősség szóra az "acharaj" kifejezést használja. Ebben a szóban benne van az "achér, achar" szó, melynek több jelentése is van: 1., achér= más, másik. Vagyis a másikért kell felelnem valaki előtt, a másik ember van rám bízva, az ő állapota, helyzete, stb. 2., achar= utánna, mögötte. Vagyis ott állok a testvérem mögött, s szinte árnyékként kísérem, követem ugrásra készen. Ha megbotlik, felemelem, ha fárad, erősítem, stb. Egy folyamatos odafigyelés - a másikra... A tisztelet Egyik, közösség épitö erö a tisztelet müködése. Egymás tisztelete, megbecsülése és elfogadása. Mégis mit jelent bármely embert tiszelni? Mit várumk el, vagy várnak el tölünk, s mi az,amit Isten adott számunkra? Méltó a tiszteletre... Talán e két szo együttes mőködése a jobb kifejezés. A kijelölt hely és szolgálat a méltoság, - Isten parancsának, akaratának továbbadojának helye és feleadata :Isten által, és a Szent Szellem autoritása által..Jeshua HaMassiah uralmát gyakorolva. Ennek a tisztnek elfogadása a tisztelet. Vagyis az emberekben Istent tiszteljük....(ha lehet...) Az emberi tisztelet kiérdemlése emberi elegettevés, vagy olyan hatalom létrehozása, eröfitogtatás, mellyel a tisztelet helyett az uralkodo erö elfogadása érvényesül a gyengébb által. ...Nekem is tisztelték az öklöm és egyebeket egykor..., söt fönöki hatalmamat, volt amikor pénzemet, határozottságomat, bátorságomat, hogy kiálltam a gyengébbek mellett,...sorolhatnám. Ma a rabbit tisztelik bennem, aki a Törvényt tanitja, és nem a Törvény által erösködik.. Vagyis a bennem élöt és Uramat...: nem engem, bár ezt nekem jelzik. Az odaadó szeretet- AHAVA A zsidó gondolkodásban nem létezik a szeretet tagozódása. Nincs lebontás a 3 szintre, úgy, mint a görögben. A görög gondolkodás megkülönbözteti az -isteni(agapé), -a lelki,emberi (fileo) -és a testi, érzéki,vágyvezérelt (erosz) szeretetet. A héber pedig csak egyetlen egy kifejezést használ a szeretetre: ahava. Ebben a szóban benne foglaltatik minden,mind a három szint. Az Ószövetségben a szeretet kifejezésre mindenhol ez a szó található. A fordításban pedig az áll:odaadó szeretet,szerelem. Ezt a szeretetet használja Isten és ember, ember és ember közötti kapcsolatra. Ez az az elébe menő, a mindent átadó szeretet. Ez jelenik meg a szövetségkötéskor, ez van ott Dávid és Jonatán testvéri kapcsolatában, erről szól az Énekek Éneke, és erről beszél Jesua HaMassiah. A bonthatatlan egyről, mely magában foglalja a hármat. A cselekvő szeretet,az "ahav" először az 1Móz. 37,3ban jelenik meg: "De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette..." Mi volt ez a megkülönbeztető, "másfajta " szeretet?.... József Jesua előképe. Az Atya és a Fiú egymásbaolvadó szeretete ez. Egy volt a Fiúval. Később ismét megjelenik ez a kép Ján.17-ben, Jesua főpapi imájában, szintén ez az ahava szeretet van.... Dávid és Jonatán története azt a krisztusi,testvéri közösséget mutatja, melynek ma, Krisztus Testében is élővé kellene válnia... "És Jonatán lelke összefort Dávid lelkével"(1Sám.18,1-5) És az ahava szót használja még a biblia a szeretkezésre is, hiszen adok...mindent odaadok... És akkor felteszem a kérdést: hányféle szeretet van? -CSAK EGYETLEN EGY! Úgy,ahogy a S`má Izraelben is elhangzik az Adonáj echad, úgy a Szeretet is Egy, mert az "Isten szeretet" ....(1Ján.4,16) Állhatatosság Amikor épitkezünk szeretnénk maradandot alkotni. Az állhatatosság szo viszont az épitkezésre és szolgálatokra vonatkozik? Miben kell állhatatosnak lenni, hogy épülhessen Krisztus Teste ? Mit jelent állhatatosnak lenni? Az állhatatosság szóban benne van az "áll", vagyis a létező megtartása, és védelme, hogy ne döljön össze, ne ingassa meg semmi. Izrael ma létezik, a Nép él. Sokezer év bizonysága van e tény mögött. E nép nemcsak fennmaradt, hanem sok-sok vihar közepette is állhatatos. Mi ennek a titka? Csak egyetlen egy! Egyszer megállott a Szinaj hegy lábánál, és alapként lefogadta isten Törvényeit, Istennel Szövetséget kötött. Olyan Néppé vált, melynek Egyetlen Istene, és Egyetlen Törvénykönyve az Alap. Ma lehet ez példa részünkre. Kitartás Krisztus Testének, Templomunk épitésében fontos az állhatatosság. Van azonban, amikor kitartásra is szükség van utunkon. Különben nem épülne meg a Templom sem. Mi a különbség a kitartás és állhatatosság közt? Mert mindkettöre szükségünk van naponta. Talán a szamár a kitartó? Vagy a hosszutávfutó, aki nehezen ér be a célba, hiszen gyötrelmes volt futása?..de mégis... Az állhatatosságban ott a szív...A kitartásban ott az akarat. Állhatatosság- benne van az `áll` szó. Megállok, és nem engedem, hogy bármi megingasson. Megállok az elhívásomban, megállok mindabban, amit Isten bennem felépített, és nem engedek belőle. A hit benne van, lesz ami lesz, nem ingadozom. Kitartás - egy aktív cselekedet, harc, folyamatos haladás hívő életünk útján. Az eredmény, a győzelem egy új építmény bennünk, amin megállhatunk, állhatatosan őrizhetjük, védhetjük. A dolog csak akkor működik, ha Isten által kapunk motivációt mindezekben. Lehet emberi célokkal is látványos küzdelemet folytatni, de ha a cél valami miatt megszűnik...összeomlás. Isten gyakran kér tőlünk úgy kitartást, hogy nincs is más indítékunk, mint az, hogy az Őiránta való hűségből vagyunk azok. Semmi biznisz, csupán szívből jövő bizalom... Kitartás nincs CÉLTUDATOSSÁG nélkül. A zsido Nép kitartoan halad elhivása felé, minden nehézség, üldözés ellenére. Ennek titka az, hogy a Cél ismeretét, tudatát magátol Istentöl kapta. Természetesen a zsido nép egy része tölti be a proféciákat, illetve éli meg annak beteljesedését: akik Istenhez hüek maradnak probákban. Mindazok, akiknek nincsen Istentöl kijelentett céljuk, elhivásuk, elküldésük egy betöltendö feladatra, elöbb-utobb bizonytalanságba esnek, és kitartásuk hamar megszünik... Az emberek által adott célok és azok jutalmai igen hamar semmivé lehetnek... Az elhivás és cél mellett azonban vannak még más, nagyon fontos dolgok is..., melyek hiánya lehetetlenné teszi a célbajutást. Ha tudod az elhívásodat, ha ismered az utadat, amit Isten számodra személyesen kijelölt, ha van látásod, és ehhez hited, hogy mindez be is teljesül-akkor Isten kimunkálja benned az akarást, a kitartást. És nem adod fel! Mert már nem tudod feladni.... Tudod- és elfogadod.. És azért nem adod fel, mert Valaki ad minden nap eröt, vigaszt, emlékeztet, és vezet, fogja a kezedet... Ez nem ate akaratod, de az akaratodat mégis valaki felügyeli...segiti hitedet épülni és erösödni. Elfogadás Egymás elfogadása Krisztusban alapvetö feltétel bármi épülésének. Bár nem vagyunk egyformák, más-más a talentumunk is, és elhivásunk, vagyis elrendelt helyünk is különbözö, mégis Isten szemében egyformák vagyunk, és Ö itél meg ezek szerint. aszerint, hogy a magunk, söt mások elhivását elfogadtuk-e? Legyen ebben segítség egy közmondás is: "Ne nézd a kémény görbe voltát, a füstje szálljon egyenesen" (török közmondás ) Saját talentumaim, elhívásom elfogadása talán az engedelmesség kérdése is. Engedelmesség és alázat szükséges ahhoz, hogy el tudjak fogadni. És ha magamat elfogadom, akkor tudom a többieket is. Néhány évvel ezelött Isten megtanitott az elfogadásra. Sosem kértem kölcsön, sosem engedttem, hogy valaki felé tartozzam bármivel. Inkább adtam, hogy ne kelljen elfogadnom. Aztán meg kellett tanulnom, hogy mindaz,a mi Istentöl jön, akár emberek által is, kötelességem elfogadni. A sok rossz tapasztalat, a megvásárlo szeretet, a jezabeli szellemiség, a humanizmus átka, az el nem fogadásom, megalázásaim, a keresztény és karizmatikus gög, és mások miatt alakult ki olyan félelem bennem, hogy mindenben és mindenkor vigyáztam a szabadságomra. De van önzetlen, Krisztusi Szeretet is. Nekünk is igy kell elfiogadnunk mindazt és mindazokat, akiket/amiket adunk Atyánk. E témát különösen zsidoknak szánnám. Mert mi sosem tartozunk!... Évezredek óta még igy is védekezünk a leuralás, beolvasztás ellen, hogy megtartsuk önálloságunkat. Azonban Krisztusban (egyedül benne!) mégis szabad elfogadnunk..... Befogadás Az elfogadás előszobája a befogadásnak. A befogadás az eggyé létel az Igével, a másik ember szolgálatában/életében társ leszek. Kivel lehetek és mehetek egy, de mégis csak párhuzamos uton és kivel lehetek eggyé, vele egy "igában" járva? Elfogadom-e valaki szolgálatát, vagy szolgatársa leszek? Olykor nem cseréljük fel e fogalmakat?.... Azzal járhatok egy igában, akivel szellemben lélekben (és házasság esetén fizikálisan) egy vagyok; akit az elfogadás által befogadok. Akinek a szolgálatát, elhívását, egész lényét nemcsak elfogadom, elismerem, hanem azonosulok vele. Ez pedig nem más, mint identitásvállalás.... Az identitás : teljes azonosulás... Vagyis mindenem megosztom a másikkal "ami tied az az enyém is..." A befogadás tehát mindenben közösség. Persze Testvéri Közösség.., nem pedig családpotlék... (Rendkivüli esetekben persze szükséges családot-otthont adnunk másoknak..) Éppen most fogalmazodik bennem egy irás a háziközösségek veszélyeiröl, amikor a család keresése közösségrombolo lehet, a szellemi lelkivé válhat... Tehát a befogadás egy családhoz hasonlító müködéssel bíró közösségbe történhet, de ez a közösség nem helyettesitheti a rosszul, vagy nem működő, de létező család feladatát ! Családban élök elsö feladata:egymást elfogadni Majd ezután esetenként befogadni olyan (kizárolag olyant!) akinek nincs földi családja... Vagy van, de "más országban él", - pl. hitetlen...., vagy valoban távol van fizikailag valami oknál fogva... Ami rombol: Kevélység, gőg, dölyf A kevélység...lekicsinylés. A gőg...elefántcsonttoronyszerű, érinthetetlen fölé magasodás másoknak. A dölyf...a kérdésekre, és másoknak adott felsőbbrendű válaszadás. Bár e három szó rokon és együtt, vagy felváltva működik, mégsem azonosak.. A kevélység az, amikor valaki magát, vagy a magáét másokénál többre tartja, és ezért mást lenéz. (utál, gyülöl, átnéz rajta stb.,)Általában a származás, birtok,tulajdonságok, tálentumok, elhívás, szellemi ajándékok és szolgálati ajándékok bálványozása miatt. Lényegében a büszkeség elferdült és bűnös formája. A keresztény kevélység mindennapos (sajnos...). Bálványozott gyülekezetek, szolgálatok, szellemi ajándékok és emberek imádata miatt kezdődik, és torzsalkodástól a gyilkosságig fokozódik. A zsidós néppel szemben ugyanez az el nem fogadás működik, mely nem ritkán keresztény antiszemitizmusba, vagy anticionizmusba torkol. Lényege , hogy mi nagyobbak, sőt egyedül üdvözítők vagyunk, mienk minden örökség, ami a zsidóké volt.. Rendezetlen múlt, keresztény kevélység: mind-mind Isten Tervének és a várva-várt "ébredés" visszatartója. Megölni nem tudja se a zsidót , se az elhívását, de mindent megtesz kevélysége által az ellen. Isten nem a megalázottakat ítéli meg, hanem a kevélyeket.... "Ki vagy te? Kicsoda ez az ember , Mit akar, hiszen nincs teológiai végzettsége, nem küldte ki senki, söt fel se kente szolgálatra közülünk senki őt!" Amikor valaki prófétai, vagy apostoli küldetéssel megy valahová, igen hamar elkezdődik e kérdések feltevése: a háta mögött.. "Kevés vagy "...igy hangzik el a köznyelv zsargonjában naponta. E lebecsmérlö, söt kötözködö , gyáva szellemiség azonban ma már az egyre gyengébb, bizonyság nélküli nagy hangu, de félelemben teljes pásztorok, gyülekezeti tisztségviselök folyamatos lekcsinylö, szolgálatokat és szolgálókat elutasitó igencsak gyenge fegyverecskéje. Mi a teendönk ekkor? Méltatlan dolog lealacsonyodnod e szellemi szintre! Te csak tedd, amit mások lekicsinylenek. Ök mást nem tudnak tenni bizonyságaid, életed ellen... Ha vitába és bizonygatásba bocsátkozol, akkor elérték céljukat: Maguk mellé, egy sikra csaltak le, ahol harcolnod kell velük: mert lementél hozzájuk. Aztán e felesleges harcban eröd kopik, nem lesz idöd arra, amit az Ur rád bizott.... Ö ad bizonyságot, áldást, s szivedbe békét, amikor e szellemiség kutyafalkaként körbevesz és ugatva ijesztget... Krisztus Testében és seregében sohasem ember mondja meg, hogy "kevés", vagy "sok "vagy.... A kevély , aki istenkedni akar feletted. Gyözni sosem tud, de álltatja önmagát és a világot azzal, hogy te senki vagy, hogy ö nagyobbnak, erösebbnek látszódhasson. A rágalmazás-Móci sém rá A rombolás egyik igen sűrűn előforduló formája. Mégpedig a poklosságról szóló hetiszakasz (Sabbath Tazria) kapcsán ! A zsidó bölcsek a poklosságot a rágalmazás büntetésének tartották. A poklosság ideje alatt pedig halottnak volt nyilvánítva az ember. Aki pedig testi tisztátalanságban szenvedett, nem szolgálhatott a Szentélyben, és gyógyulásáig a táboron kívülre volt rekesztve. Vajon ezért állnak meg szolgálatok, és haldokolnak gyülekezetek? Vagy élednek fel, ha a rágalmazók-poklosok a "táboron" és szolgálaton kívülre kerülnek? Mindaddíg, amíg meg nem tisztulnak... "Rágalmazók voltak benned, hogy vért ontsanak.." (Ez.22,9) A Kedosim haftara (prófétai szakasz) egyik verse ez. Vajon miként értelmezhető ? A rágalmazás megöl ?...vagy a rágalmazó mást feláldoz a bálványának? Amikor Izraelt ítéli meg Isten, példaképpen állhat előttünk is, amikor mi önmagunk kérjük elsőként magunkra Isten ítéletét... Mert az ítélet a Jezabeleken kezdődik, akik hamis vádakkal, és és hamis tanuk által szeretnék hatalmukat kiterjeszteni másokra. Elvenni elhívásukat, szolgálati területüket, Isten adta tisztségüket, elhívásukat lelki és akár fizikai lehetetlenné tétellel: vért ontva. A rágalmazás szó esetén olykor a moly hasonlatát szoktam elmondani. Amikor valaki ruháját ( elhívását, szolgálatát...) kezdi el rágni-rágalmazni valaki. Most azonban ennek a folytatását kell elmondanom: A személyes rágalmak amennyiben a személyeket nem érik el, akkor a közösség elsüllyesztése a következő cél. Ez viszont már patkány munka... A hajóra beosonó állat rejtetten és mindenütt rágni kezd mohóságában. Megfertőzi az élelmiszert, lékeket rág, betegséget hordoz... A szellemi patkányt pedig két alapvető erő vezényli: - szellemi-lelki és rendezetlen testi paráznaság... - bálványimádás A szellemi paráznaság oka legtöbbször a hamis karizmatikusságtól való kötözöttség, és annak vágya. A bálványimádás pedig önimádat és manapság leginkább a karizmatikus élmények, megnyilvánulások helytelen bálványozása. De miért rág e patkány? Ha rendezetlen a családi élete, parázna, azonnal rágalmazni kezd mindenkit. Leginkább azt, aki ismeri életét, így legtöbbször azt, aki szolgált felé. Ha bálványt szolgál, a bálványának akar hatalmat. Így önmagát a másik bemocskolásával igyekszik felemelni, vagy karizmatikus élményeit bálványozva Isten Igéje fölé. Mikor Isten Igéjét szólják a szolgálót lejáratják, és az üzenetet vagy gyengítik, vagy megmásítják... Mi jellemző a patkányra? Rejtetten mindenütt ott van. Kiváncsi, fontoskodó, rohangáló, mások ügye feltétlenül számára "feladat".... Ugyanakkor a dolgai nem nyilvánosak, nem nyitott és személye minimum kétszínű... Tolerancia A szó eredetében benne van a magyarázat. Eltürni....megtürni... Sokszor ez történik, és nem a krisztusi szeretet munkálkodik, vagy éppen köti össze az embereket. E szóban azonban benne van az uralmi helyzetet. ÉN eltűröm, ÉN megtűröm... Vagyis uralkodom rajtad, de ÉN adok szabadságot arra, ami a TE dolgod. Számomra nem kell a tolerancia zsidóként és krisztusiként egyaránt senkitől. Magam sem akarok uralkodni senkin, mást kiskorúnak tartani. Minket nem kibirni, eltürni , vagy éppen nagy kegyesen megtürni kell! Emberként, krisztusiként, zsidóként szabaddá kell tennünk egymást Isten szolgálatára.. És ha vannak hibák, vagy valaki még gyerekkorban van, segítsük: szeressük (egymást) krisztusi szeretettel. Különösen az érkezőket. Mert a gyülekezetekben sem befogadás történik, miképpen a más népeket, sőt a népünkből máshonnan érkezőt sem befogadja hazánk többsége, legfeljebb megtűri. Isten Népében a tolerancia szónak , és a "gyütt-ment" fogalomnak idegennek kell lenni. Nem lehetünk ezekkel a bűnökkel toleránsak... Ez a szellemiség nem Istentől van, mert ilyenkor nem a szavatok legyen "igen és nem" törvénye műlödik. A szó latin eredete "birodalmi" jellegű, globalizáló, gyarmatosító jelentéssel bír. Vagyis engedékeny és türelmes, Bennünket zsidókat elfogadni szükséges, és segíteni elhívásunk betöltésében, melyet Istentől kaptunk. Mi Isten uralma alá tartozunk, és nincs szükségünk arra, hogy bárki urakodva, gyarmatosítva elviseljen, eltűrjön, és megengedjen némely dolgot részünkre. Aki szabad és szabadságban él, számára nincs tolerancia. Önmaga sem gyakorolhat mással toleranciát, mert a zsidó nép se a népek főlé, hanem a népek elé lett rendelve. Prófétikus, és bizonyságtevő módon : a népek zászlajaként. Ahhoz, hogy a toleranciátol szabadok legyünk, és általa ne fertözödjünk meg, vagy ne kerüljünk más uralma alá, elsöként okait kell feltárnunk. Igazábol erre a midianiták viselkdése sok dologban figyelmeztetve tanit: - Miért kell nekünk a "pusztában" olyan ember, aki hozzánk csapódik és segít a tájékozodásban, miközben számunkra az igen sokba kerülhet! Lehet, hogy eltérünk utvonalunktol, elhivásun célját nem fogjuk betölteni? Egy együtt alado "karavánnak" nem kellene -e együtt naponta egyeztetni az utvonalát, és kérni a Szent Szellem vezetését? Ember vezet-e minket, vagy midianita idegenvezetö szakember? A Szent Szellem autoritása, kényszeritö ereje megvéd a "jó tanácsokat" adó midianita rokonainktól! Elkülönülés, elhatárolódás Néhány év alatt megtapasztaltam kisebb-nagyobb puccsok, szakítások és rombolások kisérletét. Amikor megvizsgáltam ezek jellemzőit, egy azonos tulajdonságot kellett tudomásul vennem. Mindazok, akik ezeket mozgatták és irányították: - sohasem vállaltak közösséget, felelősséget a többiekkel. - más esetben fokozatosan vonták ki magukat a közösségből, és csendesedtek el. Ők, akik egy idő után mintegy kitörtek, robbantottak. Mi lehet ezeknek az okai? Lehetséges, hogy valójában sohasem voltak ők azok, akik a többiekkel közösséget szándékoztak vállalni? Vagy esetleg a kedvező alkalmat várták, amikor szakítani lehet? Mi a teendőnk azokkal, akik szimpatizánsként, megfigyelőként vannak jelen, de sosem jönnek beljebb-közelebb? Vagy talán a "nyáj" körül somfordálók ők? A felismerés sohasem nehéz.. Látható az elhatárolódás, vagy részbeni közösségvállalás. Ugyanígy látható a távolodás ezek felé. Csupán az idő a kérdés. Meddig várjunk a csatlakozásra? Meddig várjunk az elválásra? Az utolsó soraid kissé mások a gyakorlatban. Bizony volt közöttünk olyan házaspár, aki 4 (!!!) évig köztünk volt és azért imádkozott, hogy a közösség ne legyen zsidó, de legyen keresztény. Azért imádkozott, hogy az Ószövetség helyett is csak(!) az Újszövetség irásait tanítsam.. Csendben a közösség tagjait lakásukba, majd egy másik gyülekezetbe csalta.. Mint később kiderült, egy másik gyülekezetből kiszakadt gyermeke indított egy gyülekezetet, és így toborzott gyülekezeti tagokat számára.. - Vagy emlithetnék mást is, aki még közelebb állt hozzám 8 éven át. Ő kezdetben csak nem vett részt egyes szolgálataimban, pedig szükség lett volna rá, mitöbb kötelessége lett volna Isten Törvénye és rendje szerint. Aztán részben elhatárolódott, majd megszünt a közös ima, az Ige feletti beszélgetések, aztán az úrvacsora. Ezt követte, hogy amikor távol voltam már velem ellentétes dolgokat kezdett tanítani, majd végül szembeszállt velem. Eközben pedig próbált másokat maga mellé állítani, és kiszakítani, ha már a hatalmat átvenni nem sikerült neki. Az elkülönülés addig működhet, amikor egy felekezet, egy egyház eljut odáig, hogy önmagát az egyedül üdvözítő szerepbe helyezi. Ugy gondolom, hogy a néhány évszázada tartó "ébredések", "megújulások" stb., sok esetben az elkülönülésekhez, elhatárolódásokhoz vezettek keresztény és keresztény között, ami miatt egymás erősíteni, egymás felé szolgálni képtelenek. Így különbséget kell tenni a szellemi közösség, a baráti, szomszédi stb., kapcsolatok között, vagyis nem határolódhat el senki a másiktól, de a közelség sem lehet felelőtlen ölelkezés. Legtöbb elhatárolódás abból származik, hogy a másik fél nem akar olyan lenni, mint én, vagyis nem akar nekem engedelmeskedin, alárendelődni. Akkor azonban, ha szellemben (!) egyek vagyunk bárkivel, semmi sem választhat el egymástól, bármennyire más-más az elhívásunk és feladatunk.. Amikor a külsőségek, feladatok mássága elválaszt egymástól: nem vagyunk testvérek. A Midianiták-civakodás, viszály Ne higgye senki, hogy az ösidökben Izrael ellenségeként működő midianita szellemiség már halott ! Ma is rombol gyülekezeteket, népeket, méghozzá azonos módón, mint Izrael testvéreiként nevezhető, Ábrahám leszármazottjai... Ma is folyik olyan orvtámadás, ami testvértől származik, és módszerei ugyanazok, mint a Bibliában olvasható midiánita taktika. Az általuk okozott civódás és viszály olyan harcokat, küzdelmeket okoznak, melyeknek lényege: az ok nélküli gyülölet. Féltékenység a testvérre, elhivására, melyet akadályozni szándékozik minden eszközével. Utját állja, elorozza termését, a kikelt gyabonát lovaival lelegelteti még zölden... Kik ma a midianiták ? Az elhivásainkat, utunkat, szolgálatainkat támadó testvéreink ? Mert testvéreink és ellenségeink egyszerre ők..... 4Móz. 31.fejezetében az Örökkévaló határozott parancsba adja, hogy írtsák ki Izrael fiai Mindjánt. Meg is ölték Midján királyait, és Bálámot is, kard által. A héber itt a kard szóra a "cherev" szót használja. Ez a kifejezés van még a rombadönt, kiszárít szavakra, és a kétélű kardra is(cherev pifijot). A kétélű kard pedig nem más, mint maga az Ige: amelyk ítél, rombadönt, és ezáltal újat teremt. Vagyis a midjániták ellen, a mindent felzabálók és tönkretevők ellen egyetlen egy eszköz van, melyet már a zsidó nép is ismert: az Ige kardja. A kimondott szó, a beszéd(dibur) ereje, mely ha kell, öl, ítél, hogy ezáltal egy új jöjjön létre, és tovább tudjak menni az elrendelt utamon. Ez a Szó (davar), az Ige semmísítheti meg az ellenséget. A midianiták jellemzöi (ma is ): - portyázo, nomád népek szövetsége. - jol ismerték a pusztát - ök vezették ismereteik miatt a karavánokat...(Jözsef története..) - kereskedöik votak az akkori világ minden részében Megfelelöje: - közösségtelen , elkötelezés nélküli bolyongo emberek akik hatalmat és uralmat remélnek mások szitzilálása, a viszályok és civodások által. - farizesusi ismereteik jok, vagy arra törekednek.. - haszonlesés, érdek miatt segitik az uton levöket, akiket azért olykor ki is fosztanak... Vannak akik önérdekük miatt, de minden közösség vállalása nélkül vezetnek embereket, vagy eltévedteket, bizonytalanokat vezetöi uralmuk alá vonják, melyet persze joszivü modon teszik... Ök a "vödörböl halászok"..... - Ök akik portékaikat eladni szándékozva a keresztény gyülekezeteket házalo modon felkeresik. Önmagukat, és gagyi portékájukat, hamisitványaikat, pontosabban a hamis tanitásokat adják el.... Szomoru, de Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének elfogadása által származásilag tesvéreink ök, de Krisztus és Krisztus uralma ellen harcolnak....... rejtetten az éj leple alatt. Jézus Nevében : "Jézus Népe", mely nem Krisztus Teste.... Amikor egy uj szolgálat és közösség elindul,és amint hirét veszik, nemsokára megjelennek a keresztény midianiták is. Ilyenkor a kezdetekben az ember szinte pánikba esik, és fáradtságos harcokba kezd önvédelemböl. Késöbb mosolyog, mert már rendelkezik annyi bölcsességgel, hogy tudja mikor kell védekezni és mikr kell mosolyognia midianita tolvajlás esetén... Legyen itt néhány példánk: 1./ 2001-ben kezdtük el használni a hal- Dávid Csillag-menora logo együttest, mely a NAI nemzetközileg levédett jelképe. Elötte Jeruzsálemben személyesen mentem el az irodájukba, ahol számunkra engedélyezték, hogy használhatjuk... Elsö meghivoink kiküldése után néhány hétre már egy "messiáshivö" bibliaiskola hirlevelén diszelgett. (a bibliaiskola azota Magyarországon megszünt, és Briziliában valamint Koreában készül a "zsidomissziora"(?).... Mi pedig immáron hat éve élünk és használjuk e jelképet. 2./ A Sofár név használatának bevezetése után mintegy azonnal megjelentek Sofar ujságok, hirlevelek, söt egyesület is... 3./ A Micve Karitativ Alapitványunk megjelenése után szinte percekkel Micve klub, jötékonysági nap stb., stb., jött a felszinre... 4./ Amint karitativ munkánkat elkezdtük a határon tuli területeken és másutt, néhány hetes-honapos késéssel igen fontos lett másoknak is ugyanot, ugyanazon emberek közt megjelenni... 5./ Az egyik gyülekezet rendszeresen elkérte szombati szolgálataim hanganyagát, és meglepetésemre rendszeresen szinte megismételve hallhatoak lettek szoban is az elözö heti igehirdetéseim-tanitásaim... Söt egyidö után már azt hirdeték, ghogy ök végeznek zsido és zsidok felé szolgálatot.... No nem sorolom... Azt se tartom emlitésre méltonak sem, hogy honlapjaink tartalmát szinte pimasz modon koppintják... Miért nem ? Mert sok mindent el lehet lopni, vagy másolni, de ami Isten akaratábol, Jeshua HaMassiah uralma alatt van, ráadásul a Szent Szellem hozza létre, bármi az, csak ideig-oráig lehet eltulajdonitani. Egy idö után a tolvaj midianita nem tudja használni, de használatának sincs eredménye... Ami Istené, csak hamisitani lehet, - teszi ezt a Sátán mindenütt,- melyhez azonban csak a külsöséget, lekiséget lehet ötletként és modszerként elvinni. Ami szellemi, azt a Sátán elvinni nem tudja, de nem is akarja.. Ez lehet elhivás,szolgálat, ...bármi, ami Krisztus Szellemében történik és müködik. Akadályozni tudja az utját, vagy lassithatja, de célt sosem érhet el vele. Igy ha folyik a lopás,légy nyugodt: Isten a tolvajt és hazugot hamar szembesiti tettével és leleplezi... Csak imádkoznod kell mindenért, ami Istentöl van... Ha belekeveredsz vitába? A Sátán jót röhög..Ö akarta, hogy aktivizáld a civakodás-viszály midianita szellemiségét, mellyel folyó harcaid bizony csak idödet, energiádat veszik el. Istené ebben is az Igazság és igazságszolgáltatás. Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!