BejelentésA Család - és a Gyülekezet
avagy hogyan működik az Isten szerinti rend életeinkben, családunkban, gyülekezetünkben?

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

A HÁZASSÁG ISTENTŐL ELRENDELT CÉLJA -Valóban „Felettébb nagy titok..” (Ef.5:32) ? A Teremtő Isten az embert egyetlen entitásnak teremtett „a saját képére és hasonlatosságára”, mint Ő is Egyetlen. A Teremtés során mégis ezt az istenit kétfelé osztotta: „férfinak és nőnek teremtette őket”… Egyetlen individuumként az ember társtalan lenne, nem lenne feladata, és nem tudna szellemben fejlődni sem. A nő vagy férfi individuum pedig hasonlóan az ember individuumához életképtelen egyedül, egyedül a nagyobb feladatra képtelen lenne felülmúlni önmagát. Ez a szétválasztottság eredményezi azt, hogy keressük a másik felünket, mely vonzás célja, hogy a másik felünkkel összeszerkesztve, immáron egyként elérkezhessünk a teremtettség első állapotára, amikor a Teremtő képét hordozta az ember… Isten, amikor adott Ádámnak „hozzá illő társat”, akkor a nő és férfi egységét kettéválasztotta, de önmaga maradt az ember, és így az eggyé lett két fél irányítója, Ura és Istene. Ezért ma is két egymáshoz vonzódó, majd találkozó és egyesülő fél házassága akkor válik megszentelté, szentségessé, amikor visszatér az ádámi, bűnbeesés előtti állapothoz, amikor a kettő eggyé vált emberi teljesség állapotába behívja Istenét, és Ő a házasság Ura lesz, mint minden isteni Akarat és uralom, vagyis a szentség alkotója, létrehozója: önmaga, az Egyedül Szent adhat megszentelődést. Ő adja és adhatja azt a hozzá egyre inkább hasonlító arculatot, mely ma is látható lehet, amikor két eggyé lett ember életében bizonyság mindenben a messiási (krisztusi) , hiszen az uralkodó Messiás,-Jeshua HaMassiah-, mindenben hasonló , vagyis szellemben teljes egységben van és egy az Örökkévaló Istennel.. Ezért amikor valaki megismeri Jeshua HaMassiah-t, és elfogadja életének urának és vezetőjének Őt, a Messiás Királyt, akkor szinte első lépésként megszűnik parázna lenni, elképzelni se tudja a homoszexualitás, vagy a perverzitás bármely formáját. Életfontosságúvá lesz számára, és felismeri, hogy többé nem lehet egymaga, aki társ nélkül sohasem lesz teljes se testben, se lélekben, és szellemben sem… De természetes módon vágyik arra a társra, akivel egy lehet, és akivel együtt haladva megélheti nemcsak az egyedüllét megszűnésének testi-lelki örömét, hanem akivel Jeshua HaMassiah Szelleme által egyre inkább hordozhatja a messiásit, mely messiásivá válás Út vissza az eredetekhez. Oda, abba az állapotba,amikor az ember Istennel együtt volt egykoron…, és lesz újra együtt, amikor Isten Országának tagjaként, a megszentelődés folyamatán átmenve: haza érkezett. Ezért nem véletlen, hogy korunkban éppen a házasságok száma csökken .Minden egyre inkább átok alá kerül, amikor Isten két emberre szóló teremtő és az eredeti állapotba visszavezető akaratának megtagadása történik, mert e helyreállító Rend talán legfontosabb pontja: A két félből álló ember egyesítése, hiszen a férfi a nő által lesz messiási és így isteni arcot hordozó emberré, és viszont, a nő a férfiban és által válik azzá. E kiegészítés mégsem időszakos, testi, vagy lelki hiányok pótlása, hanem az ember lénye, teljessége egy örök időkre szóló egyesülésben lesz két egymáshoz rendelt félből egy: megszentelt házassággá. Olyan egybeszerkesztettséggé, melyben, - és a Messiás uralmában, Isten uralkodó jelenlétében-, többé valóban nincs férfi és nő, de van a Szent Szellem irányítása alatt álló házaspár egyként, kik együtt így lesznek egyre inkább messiási, vagy isteni hasonlatosságúak, miképpen volta az első ember, Ádám... Két egymásnak teremtett ember, amikor testben-lélekben és szellemben egyesül, akkor élheti meg egyként azt az állapotot, amikor Ádám, - az ember-, még egy volt, és Istennel együtt élt. A testi egyesülés, vagy a lelki azonosság okozhat örömöket, de ezek felett magasodik és teljesen más, amikor két ember teljes lénye egyesül Isten előtt és jelenlétében…. Két ember teljes lényében történő egyesülése és vonzódása tehát mindig egy sokkal nagyobb cél és annak elérésének a vágya, mint két ember testi-lelki találkozása. Aki ezt a messiási szellemben éli meg, tudva, vagy tudattalanul vágyik arra a többre, amikor Isten jelenlétét, a Vele való találkozást és így a Szentet és szentséget megélheti. Isten megengedő akaratában működik, amikor két test egybeolvad, és ebben és egymásban két ember lelkileg is egy.. Mégis többet, Önmagát akarja adni, hogy megszentelje lényünket, és jelenlétében meg is áldhassa a házasságot: két ember szétválaszthatatlan és teljes lényének egységét. Ilyenkor a Teremtő és örökkévaló Isten Önmagát áldja: Önmaga az élet adója ad, vagy adhat saját jókedvéből és szabad jogából önmagának életet. Ezért két ember lényének egyesülésében Isten önmagát áldja, és önmagát ajándékozza meg, mely áldást és ajándékot egy időre velünk megosztja, ránk bízza, hogy az ember teljességének felét hordozó kisfiú, vagy kislány egykor nőként és férfiként, hozzánk hasonlóan lehessenek teljesek. Amit Isten szellemben teremteni akar, azt nekünk embereknek értésünkre adja, amikor lelkünk, érzületünk és tudatunk vágyik egy gyermekre, és testünk is kész lesz ezután egy élet adására. Még akkor is Istené az új élet, ha a két ember nem él a teljes lényének eggyé válása által Isten szentségében: házasságban… Róluk személyesen Isten gondoskodik, hogy őt elfogadja a felnőtt „félember”, vagy „fele-ség”,és Ő ad Isten Szelleme által meghívást a hazatérésre, megtérésre. Mert minden embert megszólít egykor az Örökkévaló Isten, és emlékezteti a Teremtés céljára, és Isten ígéreteire, és ezért adja kivétel nélkül minden embernek a társ iránti vágyat. Teljesek lehetnek egykor ők is egy megszentelt házasságban, mely előfeltétele annak, hogy eljusson mindenki a bűnbeesés előtti ember állapotába, helyzetébe. Számunkra azonban Isten áldása, hogy Ő már Jeshua HaMassiah uralma által folytatja bennünk a kiteljesedést, és a megszentelődést… Különösen nagy áldás pedig részünkre, hogy amikor kérjük,és Ő illeszt egybe két embert eggyé, Ő, Aki a házasság szerzője tehát. Amikor pedig ezt a teljes egységet megéljük a Messiás Szellemében, uralma alatt, akkor így leszünk egymásnak is teljes áldássá. Megélhetjük a szellemi egységben, hogy a lelki és a testi nem uralkodik többé. Mert a test mindig harcol a lélek ellen és fordítva, miképpen ez tovább folytatódik két fél teste és lelke közötti harcok és viaskodások során.., hiszen ha nincs közös vezetés, uralom, akkor valamely fél teste, vagy lelkének vágyai akarnak uralkodni már nemcsak egyikük, hanem közös életükben is. Ezért áldás, ha két, azonos irányítása alatt álló ember lesz eggyé a házasságban, mert akkor Jeshua HaMassiah uralma által az Örökkévaló Isten az Úr. Ekkor pedig mindig béke van, és a félelem nincs jelen. Mérhetetlen áldás, mert földi életünk ekkor elindul az ember teremtett, ádámi állapota, vagyis Isten Országa felé: közösen egyként, és már sohasem lehet elválasztani egymástól, amit Isten tett eggyé, és egy uralom alatt marad mindvégig. Ezen túl áldás azok felé is, akik Isten önmagának adott áldásai: az egy szellemben élő, házasságban született gyermekeknek is. Így a megszentelt házasságban és megszentelődés útján haladó szülök életének bizonyságai és tanító, nevelő szolgálata által, - mert a gyermeknevelés szolgálat Istennek!-, a felnövekvő gyermek döntésére felkészített. Miszerint Ő is eggyé akar lenni adott időben azzal, akit Isten számára másik felének rendelt. A szülök, életének bizonyságai számukra megmutatják a különbséget a testi, vagy lelki vonzalom mulandósága, értéktelenné válása, és aközött, ahol két ember teljes lényének egyesülése által örök és állandó minden. Két ember találkozhat, és lehet együtt a test kívánságai miatt, mely a szexualitáson túl bármi testi érdek szüleménye lehet. Összetarthat másokat érzelmi szálak köteléke, és az érzelmi és testi vonzalom kettőssége is. Mindez valóban mulandó, és sok harccal, fájdalommal, csalódással jár. A testünk vagy lelkünk vágyainak beteljesedése ideig-óráig adhat fegyverszünetet, mert újabb uralmak létrehozásáért harcol a testi és lelki ember. Úgy gondolom, hogy akit megérint Isten Szelleme, vagy érezhetővé, láthatóvá teszi Isten a mulandóság értéktelenségét, az hamarosan vágyódik az „eredeti” iránt… Az „Új Ádám” pedig előttünk van példaként, vagyis Jeshua HaMassiah nemcsak megismerhető, hanem az átadott életünk az Ő uralma alatt egyre inkább Hozzá hasonló, „Új Ádámi” lehet a megszabadulás, megtisztulás és megszentelődés útján. Ő teljes egységben volt az Örökkévalóval, így nem kellett más emberrel kiegészülnie, vagy egyesülnie, hogy megmutassa nekünk a teremtett ember ádámi, és így messiási ( krisztusi )arcát,- mely Isten képe és hasonlatossága. Az embereknek pedig az Ő arcához való hasonlóság elérése miatt, és azért, hogy Isten Törvényében mindenben teljesen és engedelmesen járhassunk adta áldásként és lehetőségként a házasság szentségét. Azt az Akaratot, mely számunkra Törvény és áldás egyben. Melyben az Egyedül Szent Isten saját képére és hasonlatosságára akarja a bűnbeesett embert visszaformálni. Ezért önmagát is áldja életünkben, amikor megáld újabb életekkel, és azokat ránk bízza. Mindenkinek így más a feladata. Amikor Isten Tervéről és Akaratáról beszélünk, tudnunk kell,hogy mindezek számunkra nemcsak ajánlások, hanem Isten törvényei is! Így mindaz, aki a házasságot elveti, vagy egyedül él házasságon kívül, esetleg csak testi-lelki kapcsolatban van valakivel, mindaddig, amíg a teljes lényében nem lesz egy azzal, akit Isten számára adott, a házassága Isten szerint nem házasság. Nem olyan megszentelt szövetség, ahol két ember egységében Isten az Úr… Ha tudatosan mond ellen a felkínált lehetőségnek, akkor arcátlanul bűnös, de lázadóan ellenálló annak is, hogy Isten „Új Ádámi” állapotba vezesse életét… Ezért bűnös állapottá lesz a felemás iga éppúgy, minta szingli jelenség, vagy az önként vállalt apácai, vagy szerzetesi szerep. Amikor Isten szerinti egy válás, - házasságtörés, vagy sohasem létrejött (halott) volta miatt-, akkor bűnné válhat, ha valaki nem fogadja el társként azt, akit Isten adott számára! Legalább két bűn elkövetése egyidőben, hiszen a másik fél éppen az elrendelt társa engedetlensége miatt várakozik, szenved egy ideig, mely idő alatt sok kísértés által elbukhat. Amikor pedig valaki felemás igában él, és valamelyik fél már Isten szerinti Úton indul, kérje Istent, hogy a megengedő akaratát mindaddig ne vonja vissza, míg a társa valóban teljes lényében ővele nem lesz egy. Harcoljon a szellemi egységért, amikor a testi és lelki vonzalom őket egymáshoz tisztán, és nem bármi érdekből kapcsolja össze. Az emberek által kötött emberi (érdek) szövetségek házasságnak vélt formái sokrétűek. Lehetséges ezekben élve és benne maradva egyszer eljutni a Mennyországba, eljutni az „Új Ádám „ természetéig… A házasság nem feltétele az üdvösségnek, de szolgálat, áldás és öröm szellemben, csak annak keretén belül működhet és teljesedhet ki. Bár lehetnek egyéni megtapasztalások, bizonyságok, örömök, sohasem teljesedhetünk ki Krisztusban, bár az Övéi vagyunk. Kivéve azokat, akik számára Isten rendkívüli, nazireusi küldetést adott, melyre azonban bűn hivatkozni azoknak, akik a házasságot tagadják, vagy nem akarják felemás kapcsolatukat Isten előtt rendezni. Egyedül szinte lehetetlen, csupán Isten szeretete és kegyelme, hogy ez végeredményében megtörténik azokkal, akik testi-lelki vágyak általi uralom alatt élik meg társkapcsolatukat. Aki ebben él, szinte megfizet egykori engedetlenségének, bűnének viseli következményeit. Aki nem akar ebben szellemi változást ez esetekben, a földi életét keseríti meg. Mert az Istentől kapott társ és a kirendelt társsal való teljes egyesülés már itt a Földön ad betekintést az eljövendő Isten Országába, és ketten egyként naponta örömmel és áldásokkal . Sokan mondják ki: pokol a házasságom, a családom. Lehetséges ennek az ellenkezője, bizonyság is: Békés, boldog , félelem nélküli és örök egyesülés azzal, akit Isten nekem szánt! Élet, mely két ember egyesülése által lett teljes egyként kettőnknek. Élet, melyet Isten Élettel, önmagának adott áldással sokasít meg, melyben adott számunkra is részt, mely életút az örök Élethez visz. Így lehet és lesz a házasság szentsége újabb ajtónyitás a teljes messiási arculat kialakulásához, ajtó, melyen a teljessé lett két ember egyként már sohasem engedi el egymást. Isten Szelleme akaratából és Jeshua HaMassiah Szelleme uralma alatt minden ujjá lesz, és újat teremt általa Isten…, mert többé nem testi, és nem lelki erők vezetnek, hanem már itt a Földön megélhetjük a Mennyek Országát... A megszentelt házasságban születő új élet pedig akár első, felelős döntésében követ bennünket, miközben mások számára is jó bizonyság lehetünk. A házasság szentsége és elrendelése Istentől az ember egységének életet adó helyreállításáért adatott. 2008-09-25 Copyright © 2005-2009 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!